Sunday , 25 February 2018
Announcements

Category Archives: News And Events

Feed Subscription

22nd Sunday in Ordinary Time

ANG ATON SOSYALAN…   Kita nga Pilipino mahilig gid sa mga handa-handa sa kon ano man nga okasyon… Piesta, kasal, bunyag, birthday, anniversaries, bisan pa gani sa patay. Daw indi gid sang kumpleto ang ginatawag naton nga okasyon kon wala sang butang nga pagkaon sa lamesa. Mas nangin kumplikado pa gani ang aton mga      paghanda subong kay kon daw daku ang okasyon, indi gid sang “sosyal” ini kon indi “catered”, kon wala sang “skirting” ang table arrangement, kon indi ma-imbitar ang aton mga tig-dalagku nga mga kilala, ukon lutaw nga mga tawo sa aton lugar, kon wala ang mga “dignitaryo” sa aton sosyedad, kag iban pa nga mga palabor-labor agud “bigtime” ang selebrasyon.   Manami man ini nga “selebrasyon  sang kabuhi” apang indi bala nga sa masami ginabuhat naton ini agud nga sa mata sang aton mga kaingud kag mga kakilala, kita mangin lutaw sa ila panan-awan? Naga-imbitar kita sang ... Read More »

21st Sunday in Ordinary Time

MAUNA NGA MAULIHI…   Ang panugdaon subong sang aton Ginoo sa sini nga Domingo napatuhoy sa katapusan nga panahon sa diin Sia magahukum sa aton. Kon aton gid nga lantawon, ang Iya nga basehan sa paghukum, ini amo kon paano naton ginbutangan sang maayo nga pagtapos ang aton kabuhi sa sining dutang luhaan.   Madamo sa aton ang masami nga nagasugud sang maayo apang wala kita sang “resistensya” sa pagtapos sang maayo. Madamo sa aton ang may madamo nga maayo nga mga handum, apang naalimunaw lang ini tungud nga  madali kita nga naganyat sa mga garuk nga sistema kag palakat sang aton kabuhi. Madamo sa aton ang nagasiling nga magalakat na sa matadlong nga dalan, apang aton lamang matalupangdan nga amat-amat kita nga nagabalik sa aton daan nga kinaugali.   Diri ginapatuhoy sang aton Ginoo ang Iya pagpahanumdum sa aton nga: “Madamo ang mga nahauna ang maulihi, kag madamo ang ... Read More »

20th Sunday in Ordinary Time (Lk. 12:49-53)

MEDITATION on the 20th Sunday in Ordinary Time taken from the book of "Pondering the Word THE ANAWIM WAY" (Copyright 2013 Anawim Community)             When the Lord said in yesterday's gospel that he had come not for peace but for division, he was speaking of the divisions that inevitably arise between those who welcome the demands of the gospel and those who reject them. Today's readings remind us of the contrast between these two positions. Either we follow the commandments of God or we do not. The liturgy challenges us to reflect more deeply on our personal response to God.             In the first reading, we see how the people of Israel repeatedly failed to observe the commandments of God during the time of the Judges. They abandoned the Lord again and again, and turned to pagan idols, worshiping the gods of the Canaanites. (Baal and Astharoth were  ... Read More »

19th Sunday in Ordinary Time (Lk. 12:32-48)

PAMALANDONG SA EBANGHELYO   MAGMANGIN HANDA…     “Wala gid ako nagahuna-huna nga may kasugata gali ako nga salakyan nga madasig, gani nagbunggu-anay kami!”… “Wala gid ako gadahum-dahum nga makawat gali ato nga tawo, kuntani nag-andam ako sa iya!”… “Abi ko gani maayo gid sia… abi ko gani “friend” ko sia, gali, sia ang malibak ukon matsismis sa akon!”…    Madamo pa kita sang mga “expressions” nga mabatian gikan sa mga tawo nga wala maka-panginlaman sa mga naga-abut nga mga hitabo, mga tawo,  kag mga inagihan sa kabuhi.   Diri sa sini nga punto napatuhoy subong ang aton Santos nga Ebanghelyo. Ang aton Ginoo nagapahanumdum sa aton nga magmangin-handa sa ano man nga mahanabo, ilabi na gid nga magmangin-handa kita sa pag-abut sang aton agalon nga nagkadto sa punsyon sa kasal. Masami, sia magaabut sa oras nga wala sia ginapaabut sang iya mga suluguon.   Kon ang mga suluguon masaligan, sila magapabilin nga matutum sa mga ... Read More »

18th Sunday in Ordinary Time (Lk. 12:13-21)

KAHAKUG   May hulubaton nga nagasiling: "Beware of what you possess, because what you possess might POSSESS YOU!" Ini isa ka paandam sa aton nga madamo nga mga butang sa kalibutan nga sarang maka-ULIPON sa aton kon yara na sila sa aton nga pag-angkon… mga butang nga ginakabig naton nga "manggad" apang kon ang kwenta sa katapusan sang aton kabuhi, INDI man naton sila madala sa "pihak" nga kinabuhi! Maathag ang pamat-ud sang aton Ginuo paagi sa palaanggiran sa subong nga Domingo nahanungud sa isa ka manggaranon nga tawo nga nagtinipon lang sang iya nga manggad kag nagkabuhi sang patuyang kay para sa iya may malawig pa siya nga kabuhi, apang ang Diyos nagsiling: "Buang-buang, KARON GID nga gab-i MAPATAY KA!" Indi gid niya mapuslan ang iya tinipunan! Amo gani nga nagsiling ang aton Ginuo nga magtipon kita sang manggad nga "langitnon" kay amo ini ang aton sarang madala sa ... Read More »

A TRIBUTE TO FR. JUNJUN (NOEL MARIA VINCENT ABALAJON)

A TRIBUTE TO FR. JUNJUN (NOEL  MARIA VINCENT ABALAJON)   N one of us is created in duplication. Each and every one of us is a UNIQUE individual beautifully crafted in the loving hands of God. There is O nly one Fr. Noel who touched us with his HUMILITY despite his INTELLIGENCE. He was a lowly servant for his fellow priests, and had shown utmost RESPECT to every individual he met. E ven in the “short” time that we’ve been together in the ministry of priesthood, I have considered you as my “anak”, as you fondly called me “tatay”.  Your passing away led me to “question” the will of God: “Why a very promising young priest be taken from our midst?”  It is only by the eyes of faith, that is all in the L oving plan of God that you, Fr. Noel have to go back to your TRUE home in heaven. As you have touched ... Read More »

17th Sunday in Ordinary Time (Lk. 11:1-13)

FIL-MISSION SUNDAY     Aton ginapatungud ini nga Domingo, bilang Domingo sang Fil-Mission Society of the Philippines ukon MSP. Amo ini ang katilingban sang mga Misyonero nga yara sa kabuhi Apostoliko sang Simbahan sa pagbantala sang Maayong Balita sa mga ginakabig  nga wala pa makbati sini.   Sang Enero 6, 2009, ini nga katilingban nakabaton sang iya nga “katarungan” bilang bahin sang apostolado sang Santo Papa paagi sa Congregation for the Evangelization of Peoples (CEP) sang Vaticano. Kag tungud kay ini gintukod sang Katapu-anan sang mga Obispo nga Katoliko  sang Pilipinas (CBCP), ang MSP naga-alagad bilang opisyal kag pamuno nga “butkon” sang Katoliko nga Simbahan sa pagmisyon ukon pagbantala.   Nagsugud ini nga buluhaton sang 1965, kag sa subong nga tinion, may lima (5) na ka Kontinente, kag dose (12) ka mga pungsod nga ginaalagaran. Sa Asia, ang MSP may mga misyon sa Thailand, Taiwan, Japan, kag South Korea. Sa Oceana, sila nagaalagad sa Papua ... Read More »

Paalam Father Noel

Bisan Isa na gid lang ka Adlaw By: Fr. Rey A. Villanoy, Jr. Bisan isa na gid lang ka adlaw Kay naghimud-os man ang tanan Agud ikaw mag-ayo  Sa imo malubha nga balatian. Bisan isa na gid lang ka adlaw Agud imo pa masulat o mahambal Ang imo mga painuino Kag pamilinbilin. Bisan isa na gid lang ka adlaw  Kay ang masulat mo Iya sang may kinaadman Kag ang mahambal mo Iya sang may kinaalam. Bisan isa na gid lang ka adlaw Agud liwat amon ikaw maduaw Kay bisan pa gani Sa tunga sang imo pagbakho Yara ang yuhum mo nga matam-is. Bisan isa na gid lang ka adlaw Tuman na nga amon masayuran Nga yara ka lang dira sa imo hulot O sa inyo balay Padayon nga nagapakigsumpong Sa imo makahalanusbo nga balatian. Bisan isa na gid lang ka adlaw Isa na gid lang ka adlaw. Tubtob na gid ... Read More »

16th Sunday in Ordinary Time(Lk 10:38-42)

PAMALANDONG SA EBANGHELYO NGAMAN NGA INDI KA MAPAHAMTANG?   Madamo sa aton ang may mga ginakabalak-an sa aton nga kabuhi. Kalabanan sa aton daw mga “subay” nga wala gid pahuway sang pakadto-pakari, sa pagpangita sang aton “kinawala” sa kabuhi. Kalabanan sa aton, kon gina-agda sa mga pagtipon-tipon, organisasyon, ukon mga hublag, may mga balibaron nga nagasiling: “Busy gid ako kaayo!” Ang kalabanan sa aton pirmi gid nga masako sa pagpangita sang aton pangabuy-anan. Mahapos gid nga magrason nga nagapangabudlay kita agud mabuhi ang aton nga pamilya nga aton ginasagud.   Ini nga kasakuon, amo man ang nagatublag kay Marta subong sa aton nga Ebanghelyo. Sa pag-abut sang ila nga “bisita”, sia ginakamag sa pagpreparar para sa aton Ginoo. Ayhan, tungud naabut-abutan sila nga wala makahanda para sa Iya. Sa bagay nga kon aton gid lantawon, daw may rason gid sia sa paghambal sa aton Ginoo nga hambalon ang iya nga ... Read More »

15th Sunday in Ordinary Time (Lk 10:25-37)

LAKAT KA KAG HIMOA…   Kanami pamati-an ang palaanggiran sang aton Ginuo nahanungud sa "Good Samaritan". Ginasiling gani nga isa ini sa mga palaanggiran sang aton Ginuo nga may madamo nga "translations" sa bug-os nga kalibutan. Nga daw sa ini nagapahayag sang isa ka pangkabug-osan ukon "universal" nga mensahi para sa tanan nga mga tawo. Sa bagay nga indi lamang mga kristiyano ang may kapasidad sa paghangup sini, kundi, ang bug-os nga mga rasa sang kalibutan. Masiling naton nga ini nagatandug gid sa tagsa ka tagipusu-on sang tawo, tungud ini naangut man sa aton kaangtanan sa isa kag isa, kag kon paano naton ginakabig ang isa kag isa. Sa masami, may kaluoy gid nga nagaluntad sa tagsa-tagsa sa aton ilabi na gid sa mga kautoran naton nga mga kubos, ginapigos, kag ginakulabos. Katulad man sa mga tawo nga nag-agi sa dalanon kag nakakita sa tawo nga ginbanggaan sang mga buyog ... Read More »

Descargar musica